logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Przykłady wdrożeń

JSW KOKS S.A. – grupa JSW

 

Spółka JSW KOKS S.A. zatrudnia ponad 2300 osób i wchodzi ona w skład Grupy JSW S.A., znaczącego producenta koksu w Unii Europejskiej. Obowiązują dwa Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy.

 

Wdrożenie modułu AX People w wersji Microsoft Dynamics AX2009 objęło cztery zakłady:

 • Koksownia  Dębieńsko
 • Koksownia  Jadwiga
 • Koksownia  Przyjaźń
 • Koksownia  Radlin

 

Celem projektu było zautomatyzowanie procesów związanych z rozliczaniem czasu pracy oraz obiegiem dokumentów kadrowo-płacowych. Podczas wdrożenia uruchomiony został portal pracowniczy umożliwiający weryfikację harmonogramów oraz wystawianie i akceptację elektronicznych wniosków. Obecnie w Systemie Elektroniczego Obiegu Dokumentów funkcjonuje kilkanaście typów wniosków (m.in. zlecenia i rozliczenia nadgodzin, wnioski urlopowe, delegacje, wnioski na wyjścia prywatne i służbowe czy rozliczenie premii). Efektem końcowym są karty pracy generowane automatycznie uwzględniające wnioski z obiegu dokumentów oraz odbicia RCP.

 

W ramach wdrożenia uruchomiono Fundusz socjalny obsługujący obecnie kilkanaście różnych tytułów wypłat dla pracowników.

W systemie prowadzona jest również ewidencja odzieży ochronnej pracowników. Pozwala ona na przypisywanie sortów odzieżowych na podstawie struktury organizacyjnej i stanowisk. Informacja o wydanej odzieży roboczej jest przekazywana do części Magazynowej systemu Microsoft Dynamics w celu aktualizacji stanów magazynowych.

Wniosek zlecenia nadgodzin w systemie AX People
Odzież ochronna

Danwood S. A.

 

Firma Danwood S.A. ze swoją zdolnością produkcyjną ponad 1000 domów rocznie jest największym producentem domów gotowych w Polsce. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 1100 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, nieopodal stolicy województwa podlaskiego – Białegostoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

 

Wdrożenie obejmowało uruchomienie modułu AX People w wersji Microsoft Dynamics AX2012. Celem projektu było skrócenie czasu naliczania wynagrodzeń poprzez automatyzację rozliczania czasu pracy oraz import danych o wynagrodzenia pracowników zagranicznych. W tym celu wykonano integrację z systemami zewnętrznymi w celu pobierania danych o czasie pracy oraz kwotach wynagrodzeń zagranicznych w walutach. Pobrane dane zasilają Kartę Pracy, która jest podstawą informacji wymaganych przez listy płac. Dodatkowo na podstawie Karty Pracy generowany jest dekret płacowy, który w formie arkusza przesyłany jest do części Księgowej systemu Microsoft Dynamics AX2012.

Grupa APATOR

 

Grupa Apator to dynamiczna grupa kapitałowa zatrudniająca ok. 3000 pracowników, w której skład wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych,  jak i zagranicznych. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych – z roku na rok odnotowującym rosnące przychody ze sprzedaży.

 

W Grupie Apator wdrożony został system Infor LN HR. Zakres uruchomionych modułów to: Kadry, płace, karty pracy, szkolenia, dekretacja i księgowania, ewidencja zleceń produkcyjnych systemem kodów kreskowych.

 

Na potrzeby klienta został również uruchomione unikalne rozwiązanie kontroli produkcji oraz podsystem rejestracji czasu pracy, wykonania norm i braków.

 

Aplikacja przygotowana na potrzeby firmy APATOR S.A. jest przeznaczona do:

 • gromadzenia danych o rejestracji godzin wejść i wyjść do i z zakładu pracy oraz do wprowadzania informacji o wykonywanych operacjach – pozycjach zleceń produkcyjnych. Proponowany system gromadzenia informacji bazuje na założeniu, że każdemu pracownikowi wydany został identyfikator imienny z wydrukowanym kodem kreskowym jednoznacznie identyfikującym każdą osobę. Kod ten odpowiada numerowi pracownika w systemie ERP. Pracownicy używają identyfikatorów do rejestracji godzin wejść i wyjść do zakładu pracy oraz do wprowadzania informacji o wykonywanych operacjach – pozycjach zleceń produkcyjnych. Dodatkowo, w celu umożliwienia automatycznej rejestracji czasów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji pracownicy posługują się wydrukami zleceń produkcyjnych w obecnej postaci, uzupełnionymi o kody kreskowe wydrukowane przy każdej pozycji i kodujące numer zlecenia produkcyjnego oraz numer operacji w ramach tego zlecenia.
 • kontroli wprowadzonych czasów pracy w postaci karty pracy oraz do rejestracji absencji przez sekretarki wydziałowe.
 Karta pracy

Rafako S. A.

 

Należąca do Grupy PBG firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. RAFAKO zatrudnia obecnie około 2000 osób.

 

Wdrożenie obejmowało system Infor LN HR w ramach którego uruchomiono oprogramowanie RCP i kontroli dostępu oraz wykonano integrację z system bram, kołowrotów i kamer przemysłowych. Dodatkowo uruchomiony został portal pracowniczy.

 

Celem uruchomienia portalu pracowniczego było zapewnienie pracownikom firmy dostępu do tych danych, które są dla nich najbardziej interesujące i o które często zwracają się z pytaniami do Działu Spraw Personalnych. Portal pracowniczy udostępnia formularze, na których zainteresowana osoba może sprawdzić bilans swojego urlopu oraz przejrzeć zarejestrowane w systemie nieobecności lub sprawdzić bilans czasu pracy wynikający z rejestracji dokonywanych w czytnikach kart. Ponadto w portalu pracowniczym przełożeni zespołów pracowniczych mogą harmonogramować pracę swoich podwładnych (w szczególności definiować grafiki pracy zmianowej), udzielać zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub oddelegowywać pracownika do pracy w innej firmie.

 

Wprowadzane obecnie w firmie zasady ścisłej kontroli czasu przebywania pracownika na terenie zakładu pracy nakładają odtąd na przełożonych lub osoby do tego oddelegowane obowiązek wprowadzania informacji o pracy na drugą lub trzecią zmianę. W tym celu w portalu pracowniczym udostępniona została funkcja przeznaczona do układania grafików zmianowości pracowników, widoczna w menu po lewej stronie każdego ekranu. Po wybraniu opcji „Edycja kalendarza” system wyświetla schemat pracy podwładnych zalogowanego przełożonego na bieżący tydzień, w postaci jak na poniższej ilustracji.

Okno startowe portalu pracowniczego
Kalendarz pracownika

Sygnity S. A.

 

Sygnity S.A. oferuje pełen zakres usług informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej. Dostarcza nowoczesne rozwiązania własne oraz czołowych międzynarodowych firm IT.  Obecnie zatrudnia ok. 1100 pracowników.

 

Pierwsze wdrożenie w Sygnity obejmowało system AX People w wersji Microsoft Dynamics 2009. Niedawno została wdrożona wersja AX People w wersji Microsoft Dynamics 2012. W ramach wdrożenia system został uruchomiony w 3 spółkach w ramach grupy Sygnity.

 

Proces wdrożenia obejmował oprócz Kadr i Płac również funkcje pozwalające rozliczać umowy dla tzw. Współpracowników (ok. 300 osób w miesiącu), którzy rozliczani są na zasadach faktury lub rachunku.

 

Wykonana została integracja modułu AX People z systemami klienta m.in. AWK (baza urlopowa), z którego pobierane są wnioski urlopowe, nadgodziny oraz odbiory nadgodzin. Dodatkowo oprogramowano mechanizm umożlwiający cykliczne zasilanie danymi zewnętrznych interfejsów.

 

W ramach systemu obsługiwany jest również Fundusz Socjalny oraz pożyczki pracownicze.

Pepco

 

Pepco to europejska sieć dyskontów, oferująca odzież dla całej rodziny i produkty dla domu. W Polsce rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat. Obecnie obsługuje ponad 400 sklepów w całej
Polsce.

 

Wdrożenie obejmowało uruchomienie systemu AX People w wersji Microsoft Dynamics 2009. Dla klienta zostało napisane dedykowane narzędzie do rozliczania czasu pracy zintegrowane z dotychczasowym excelowym rozwiązaniem obowiązującym w każdym ze sklepów. Dzięki temu dane ze sklepów spływają do Centrali gdzie dział HR w AxPeople rozlicza czas pracy pracowników sklepów, a co za tym idzie rozlicza wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Pepco.

 

Dla klienta wykonano również pełną integrację modułu AxPeople z modułami do planowania i rozliczania sprzedaży oraz księgowością oraz napisano portal pracownicy (POP), w którym pracownicy uzyskują szybki dostęp do swoich wybranych danych kadrowych.

 

W ramach wdrożenia utworzono również mechanizm automatycznie kontrolujący i przydzielający szkolenia stanowiskowe pracownikom którzy w zależności od zmian warunków zatrudniania wymagają przeszkolenia.

PIT Radwar S.A.

 

PIT-RADWAR S.A. jest jedną z najważniejszych i największych spółek działających w sektorze polskiego przemysłu obronnego i jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. Obecnie zatrudnia ok. 2000 pracowników.

 

W ramach wdrożenia systemu AX People w wersji Microsoft Dynamics 2009 uruchomiono:

 • Kartę pracy połączoną  z modułem zatwierdzania projektów dla kierowników zintegrowaną z modułem  projektowym,
 • 9 stopniowy moduł zatwierdzania godzin nadliczbowych zintegrowany z modułem projektów,
 • Pełna integracja wszystkich typów umów cywilnoprawnych i rachunków do umów z modułem projektów,
 • Moduł kosztów autorskich wg Zakładowego Układu Zbiorowego wyliczanych na koniec roku podatkowego i uwzględnianych w deklaracjach podatkowych pracowników,
 • Moduł nagrody rocznej zintegrowanej z modułem projektowym,
 • Integracja kosztów projektowych utworzonych w Axpeople z księgą główną oraz  transakcjami projektowych w module projektów na potrzeby działów Controlingów w celu weryfikacji  czasu i kosztów projektów unijnych i innych.